Praha
Odpady Praha

ŽÁDOSTI - nádoba na bioodpad rostlinného původu
v hl. m. PrazeVítáme Vás na stránce hl. m. Prahy. Jste-li vlastník objektu nebo jeho správce, nebo-li plátce poplatku za komunální odpad, můžete podat:

  1. žádost o registraci nové nádoby na rostlinný bioodpad
  2. žádost o změnu stávající služby svozu nádoby na rostlinný bioodpad (včetně klientů hl. m. Prahy využívajících nádobu na rostlinný bioodpad před rokem 2022)
  3. žádost o zrušení služby

Za účelem přihlášení budete potřebovat údaj, tzv. Identifikátor, kterým je variabilní symbol z vyúčtování „poplatku za komunální odpad“ nebo můžete použít také údaje z „prohlášení plátce poplatku“.

Po ověření žadatele se v dalším kroku v části A. načtou některé známé údaje ze systému o žadateli a objektu. Prosíme o jejich kontrolu a aktualizaci. Část B. je věnována nastavení služby.

Upozorňujeme, že bezplatnost služby spočívá v přistavení nádoby a vývozu nádoby s bioodpadem, který do nádoby patří. V případě nároku na objednání nádoby se zámkem, jsou zámek a k němu dva klíče obdrženy bezplatně. Další služby jako je více klíčů k zámku nebo nadstandardní služba zanášky vyšší než 15 metrů (jeden schod se počítá jako jeden metr zanášky) a odemykání/zamykání dveří jsou zpoplatněné služby, na které si vlastník může uzavřít smlouvu se svozovou společností. Ve formuláři o registraci jsou uvedeny i otázky k těmto službám z důvodu rychlejšího průběhu vyřízení žádosti.

Předmět žádosti

Ověření žadatele - vlastníka objektu

?

* povinný údaj

Provozní pravidla

Bezplatná služba poskytnutí hnědé nádoby na rostlinný komunální bioodpad a zajištění jeho svozu je určena vlastníkům objektu, kteří jsou plátci poplatku za komunální odpad a poplatníkům, tzn. občanům hl. m. Prahy. Vlastník objektu nebo pověřený správce objektu je odpovědný za zajištění čistoty sběru.

Vlastník objektu je povinen potvrdit Registraci o nádobu na bioodpad nebo o změnu četnosti nebo velikosti nádoby na bioodpad nejpozději do 5 dnů, jinak Registrace zaniká. Potvrzením Registrace vyjadřuje vlastník souhlas s Provozními pravidly.

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy a platným provozním řádem, který je přílohou smlouvy k zajištění svozu komunálního odpadu, uzavřené mezi Hl. m. Prahou a konsorciem „Pražské odpady 2016 - 2025“.

Pro odkládání rostlinného bioodpadu se využívá speciálně provětrávaná nádoba o objemu 120 litrů nebo 240 litrů, která je vlastníkovi objektu zapůjčena. V případě zájmu o ukončení služby má vlastník objektu povinnost informovat hl. m. Prahu nebo svozovou společnost a domluvit se na vrácení nádoby. Za tímto účelem lze využít on-line formulář s žádostí o zrušení služby.

Pokud je nádoba veřejně přístupná a/nebo je určena pro objekt s šesti a více domácnosti, je doporučeno objednat si ji se zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu bezplatně svozová společnost.

Do hnědé nádoby se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (včetně sáčků biologicky rozložitelných), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Bioodpad musí být ukládán do nádob takovým způsobem, aby jej bylo možné z nádoby volně vysypat, v zimním období je vhodné přijmout potřebná opatření proti zamrznutí bioodpadu ve sběrné nádobě.

Za čistotu kolem nádoby odpovídá vlastník nebo správce objektu. Odpad odložený mimo nádobu nebude svozovou společností odvezen.

V případě znehodnocení obsahu nádoby odpadem, který do nádoby na bioodpad nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen. Odvoz znečištěného obsahu lze poté provést pouze na vlastní objednávku vlastníkem objektu u svozové společnosti nebo svépomocí zajistit odebrání nečistot.

V případě opakovaného znehodnocování obsahu nádoby (tři svozy za sebou nebo pět svozů ročně), o kterém bude vlastník objektu informován, má svozová společnost právo vlastníkovi sběrnou nádobu odebrat, na základě pokynu hl. m. Prahy zastoupeného Magistrátem hl. m. Prahy a bezplatné poskytování svozu bioodpadu ukončit.

Svozová společnost provádí pravidelný svoz podle stanoveného harmonogramu. Aktuální harmonogram svozu bioodpadu je uveden na stránce: https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu

Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrných nádob bezplatnou zanášku sběrných nádob na bioodpad do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace, s výjimkou rodinných domů. V případě větší vzdálenosti bude zanáška zajišťována na základě domluvy s vlastníkem objektu na základě ceníku Svozové společnosti. V rámci zanášky u sběrných nádob na bioodpady vyšší než 15 m může být vlastníkovi objektu přednostně nabízen z provozních důvodů jiný objem nádoby, než o který požádal. V případě zanášky svozová společnost neručí za znečištění způsobené protečením biologického výluhu z nádoby.

Hlavní město Praha si vyhrazuje právo na změnu Provozních pravidel. O každé změně bude vlastník objektu informován. V případě nesouhlasu vlastníka objektu se změnou Provozních pravidel, může vlastník objektu požádat o zrušení služby svozu bioodpadu.

Chceme Vás informovat

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem zpracování Vaší žádosti. Více zde.

Kontaktní údaje, které poskytnete, budou použity pouze za účelem Vašeho informování. Kdykoliv můžete požádat o neinformování.
Údaje jsou chráněny.