Praha
Odpady Praha

Žádost o registraci nádoby na bioodpad rostlinného původu
v hl. m. Praze od roku 2022Vítáme Vás na stránce hl. m. Prahy, kde můžete podat „Žádost o registraci nádoby na bioodpad rostlinného původu“, jste-li vlastník objektu nebo jeho správce, nebo-li plátce poplatku za komunální odpad. Za účelem přihlášení budete potřebovat údaj, tzv. Identifikátor, který najdete na Prohlášení plátce poplatku nebo můžete použít variabilní symbol z vyúčtování Poplatku za komunální odpad.

Po ověření žadatele se v dalším kroku načtou některé údaje z Prohlášení plátce poplatku (A. Údaje o žadateli). Prosíme o jejich kontrolu nebo aktualizaci. Za nimi následuje několik otázek (B. Žádost o nádobu), na základě kterých se Vám zobrazí „Doporučené nastavení služby“.

Upozorňujeme, že bezplatnost služby spočívá v přistavení nádoby a vývozu nádoby s bioodpadem, který do nádoby patří. V případě potřeby nádoby se zámkem, jsou zámek a k němu dva klíče obdrženy bezplatně. Další služby jako je více klíčů k zámku nebo nadstandardní služba zanášky vyšší než 15 metrů (jeden schod se počítá jako jeden metr zanášky) a odemykání/zamykání dveří jsou zpoplatněné služby, na které si vlastník může uzavřít smlouvu se svozovou společností. Ve formuláři o registraci jsou uvedeny i otázky k těmto službám z důvodu rychlejšího průběhu vyřízení žádosti.

Ověření žadatele - vlastníka objektu

?

* povinný údaj

Provozní pravidla

Bezplatná služba poskytnutí hnědé nádoby na rostlinný komunální bioodpad a zajištění jeho svozu je určena vlastníkům objektu, kteří jsou plátci poplatku za komunální odpad a poplatníkům, tzn. občanům hl. m. Prahy. Vlastník objektu nebo pověřený správce objektu je odpovědný za zajištění čistoty sběru.

Vlastník objektu je povinen potvrdit Registraci o nádobu na bioodpad nejpozději do 3 pracovních dnů jinak Registrace zaniká. Potvrzením Registrace vyjadřuje vlastník souhlas s Provozními pravidly. Nádoba na bioodpad bude k objektu dodána svozovou společností. V případě, že Registrace nebude potvrzena, má nárok svozová společnost nádobu na bioodpad odebrat.

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy a provozním řádem mezi Hl. m. Prahou a konsorciem „Pražské odpady 2016 - 2025“.

Pro odkládání rostlinného bioodpadu se využívá speciálně provětrávaná nádoba o objemu 120 litrů a 240 litrů, která je vlastníkovi objektu zapůjčena. V případě zájmu o ukončení služby má vlastník objektu povinnost informovat hl. m. Prahu nebo svozovou společnost a domluvit se na vrácení nádoby.

Pokud je nádoba veřejně přístupná a/nebo je určena pro objekt s šesti a více domácnosti, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu bezplatně svozová společnost.

Do hnědé nádoby se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (nesmí se odkládat i sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Bioodpad musí být ukládán do nádob takovým způsobem, aby jej bylo možné z nádoby volně vysypat, v zimním období je nutné přijmout potřebná opatření proti zamrznutí bioodpadu ve sběrné nádobě.

Za čistotu kolem nádoby odpovídá vlastník nebo správce objektu. Odpad odložený mimo nádobu nebude svozovou společností odvezen.

V případě znehodnocení obsahu nádoby odpadem, který do nádoby na bioodpad nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen. Odvoz odpadu lze poté provést pouze na vlastní objednávku vlastníkem objektu u svozové společnosti.

V případě opakovaného znehodnocování obsahu nádoby (tři svozy za sebou nebo pět svozů ročně), o kterém bude vlastník objektu informován, má právo svozová společnost odebrat sběrnou nádobu na základě pokynu hl. m. Prahy zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy a bezplatné poskytování svozu bioodpadu bude ukončeno.

Svozová společnost pravidelně provádí svoz podle stanoveného harmonogramu. Aktuální harmonogram svozu bioodpadu je uveden na stránce: https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu

Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrných nádob bezplatnou zanášku sběrných nádob na bioodpad do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace, s výjimkou rodinných domů. V případě větší vzdálenosti bude zanáška zajišťována na základě domluvy s vlastníkem objektu na základě ceníku Svozové společnosti. V rámci zanášky u sběrných nádob na bioodpady vyšší než 15 m může být vlastníkům objektu přednostně nabízena nádoba o objemu 120 litrů. V případě zanášky svozová společnost neručí za znečištění způsobené protečením biologického výluhu z nádoby.

Chceme Vás informovat

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem registrace Vaší žádosti o nadobu(y) na bioodpad rostlinného původu z domácností na území hl. m. Prahy. Více zde.

Kontaktní údaje, které poskytnete, budou použity pouze za účelem Vašeho informování. Kdykoliv můžete požádat o neinformování.
Údaje jsou chráněny.